no.
Home Theme Ask!

(via tomili96)

(Source: extrasad, via tomili96)

People can’t save you but they can fucking destroy you.

Őt szeretem a legjobban mégis Ő készít ki a legjobban.

(Source: maybe-the-monsters-are-beautiful, via patrisah)

Nem én szeretem az alkoholt. Az alkohol szeret engem.

(Source: elhagytal, via patrisah)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter